Tiedotteet

LEHTO ASUNNOT OY:N, LEHTO TILAT OY:N JA LEHTO KORJAUSRAKENTAMINEN OY:N
VELKOJILLE, SOPIJAKUMPPANEILLE JA SIDOSRYHMILLE

 

TIEDOTE KONKURSSIIN LIITTYEN

 

Lehto-konsernin tytäryhtiöt Lehto Asunnot Oy (y-tunnus 0189229-0), Lehto Tilat Oy (y-tunnus 2034041-6) ja Lehto Korjausrakentaminen Oy (y-tunnus 3126321-7) on asetettu konkurssiin torstaina 8.2.2024 klo 9.00 Oulun käräjäoikeuden päätöksin. Pesänhoitajaksi on määrätty asianajaja Antti Latola Asianajotoimisto Norra Oy:stä.

 

Yhteydenotot ja soittopyynnöt konkurssihallinnolle pyydetään ensisijaisesti osoittamaan seuraaviin velallisyhtiökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin. Tiedusteluihin ja soittopyyntöihin pyritään vastaamaan kiireellisyysjärjestyksessä ja kohtuullisessa ajassa, mutta varsinkin konkurssin alkuvaiheessa vastaamisessa voi olla viivettä konkurssipesien laajuudesta johtuen.

lehtoasunnot@norralaw.fi

lehtotilat@norralaw.fi

lehtokorjaus@norralaw.fi

 

Saatavien ilmoittaminen konkurssipesälle

Konkurssissa laaditaan luettelo velallisyhtiön varoista ja veloista per 8.2.2024 (pesäluettelo). Pesäluetteloa varten kunkin velallisyhtiön velkojia pyydetään vahvistamaan saatavansa konkurssihallinnolle käyttäen yllä mainittua velallisyhtiökohtaista sähköpostiosoitetta. Velkojia pyydetään ilmoittamaan konkurssisaatavansa yhteismäärä eroteltuna pääomaan ja korkoihin per 8.2.2024 sekä ilmoittamaan saatavansa yksilöidyn perusteen (kuten laskunumerot), mahdolliset velkojan hallussa olevat vakuudet tai takaukset sekä mahdolliset kuittausvaatimukset. Lisäksi velkojia pyydetään nimeämään yhteyshenkilö konkurssimenettelyyn liittyen sekä tämän sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Myöhemmässä vaiheessa konkurssimenettelyä järjestetään konkurssivalvonta, josta konkurssihallinto ilmoittaa ja ohjeistaa tarkemmin erikseen. Mikäli velkojan saatava on vahvistunut lopulliseen määräänsä, on mahdollista toimittaa valvontakirjelmä saatavailmoituksen yhteydessä jo konkurssin alkuvaiheessa. Valvontakirjelmän sisällössä pyydetään huomioimaan kaikki konkurssilain 12 luvun 7 §:ssä annetut ohjeet.

 

Laskujen toimittaminen kirjanpitoon 22.2.2024 mennessä

Kunkin velallisyhtiön kirjanpidon loppuunsaattamista ja velkaselvitystä varten kaikkia velallisyhtiöiden ostovelkojia, toimittajia ja muita sopimuskumppaneita pyydetään toimittamaan kaikki vielä toimittamattomat, mutta ennen 8.2.2024 suoritettuihin palveluihin tai toimituksiin perustuvat, laskunsa sähköisesti verkkolaskuna tai muulla vakiintuneella tavalla, jota aiemmin on noudatettu velallisyhtiön ja velkojan välisessä suhteessa. Toimittamattomat laskut pyydetään toimittamaan mahdollisimman pian, kuitenkin aivan viimeistään 22.2.2024 mennessä.

 

Voimassa oleva sopimussuhde velallisyhtiön kanssa

Mikäli teillä on voimassa oleva sopimussuhde konkurssiin asetetun velallisyhtiön kanssa, konkurssihallinto pyytää saada tiedon sopimuksesta ja olennaisista sopimusasiakirjoista edellä mainittuun velallisyhtiökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen.

Muistutamme konkurssilain 3 luvun 8 §:n mukaisesta konkurssipesän oikeudesta sitoutua velallisyhtiön sopimukseen ilmoittamalla tästä kohtuullisessa ajassa. Mikään sopimus ei automaattisesti pääty konkurssin vuoksi. Sopimuskumppaneiden tulee olla yhteydessä konkurssipesään sopimussuhteen jatkamista tai päättämistä koskevissa tiedusteluissa.

 

Konkurssivalvonta ja vastuiden selvittäminen rakennusliikkeen konkurssissa

Saadakseen konkurssipesän varoista jako-osuuden, velkojan on valvottava saatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä, joka määrätään myöhemmin konkurssimenettelyn aikana. Määräpäivän jälkeen toimitetuista ilmoituksista peritään jälkivalvontamaksu konkurssilain mukaisesti (vähintään 600 euroa). Valvontakirjelmän tarkemmasta sisällöstä säädetään konkurssilain 12 luvun 7 §:ssä.

Rakennusliikkeen konkurssissa saatavien valvontaan liittyy useimmiten erityisiä seikkoja koskien esimerkiksi tekemättömiä töitä tai urakassa ilmenneitä virheitä ja puutteita. Velkojille aiheutuneet saatavat eivät välttämättä ole konkurssin alkamispäivänä tai valvontapäivänäkään täsmällisesti tiedossa. Saatavat on tuolloin valvottava ehdollisena ja enimmäismääräisenä. Konkurssipesä ja mahdollinen vakuuden antaja pyrkivät selvittämään epäselvyydet ja erimielisyydet neuvotteluteitse.

 

Asunto-osakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiön osakkeiden ostaneet

Mikäli Lehto Asunnot Oy on toiminut asunto-osakeyhtiönne perustajaosakkaana ja asunto-osakeyhtiöllä on saatavia, korvausvaatimuksia tai vaatimuksia virheiden korjaamisesta Lehto Asunnot Oy:lle, asunto-osakeyhtiön tulee ilmoittaa mahdollinen ehdollinen ja enimmäismääräinen saatavansa sekä yhteystietonsa kirjallisesti konkurssihallinnolle, jotta asunto-osakeyhtiö voidaan ottaa huomioon velkojana.

Mikäli olette ostaneet asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet Lehto Asunnot Oy:ltä ja teillä on sellaisia saatavia, korvausvaatimuksia tai vaatimuksia virheiden korjaamisesta Lehto Asunnot Oy:lle, jotka eivät kuulu asunto-osakeyhtiönne hoidettavaksi, teidän tulee ilmoittaa mahdollinen ehdollinen ja enimmäismääräinen saatavanne sekä yhteystietonne kirjallisesti konkurssihallinnolle, jotta teidät voidaan ottaa huomioon velkojana.

Sen lisäksi, että esitätte vaatimuksenne konkurssimenettelyssä, teidän tulee esittää tarvittaessa vaatimuksenne myös vakuuden antajalle vakuusehtojen mukaisesti.

 

Muut urakkasopimusten tilaajina olevat sopimuskumppanit

Mikäli Lehto Asunnot Oy, Lehto Tilat Oy tai Lehto Korjausrakentaminen Oy on toiminut urakoitsijana rakennushankkeessanne ja teillä on saatavia, korvausvaatimuksia tai muita vaatimuksia virheiden korjaamisesta jollekin mainituista velallisyhtiöistä, teidän tulee ilmoittaa mahdollinen ehdollinen ja enimmäismääräinen saatavanne sekä yhteystietonne kirjallisesti konkurssihallinnolle, jotta teidät voidaan ottaa huomioon velkojana.

Sen lisäksi, että esitätte vaatimuksenne konkurssimenettelyssä, teidän tulee esittää tarvittaessa vaatimuksenne myös vakuuden antajalle vakuusehtojen mukaisesti.

 

Aliurakoitsijat ja tavarantoimittajat

Mikäli Lehto Asunnot Oy, Lehto Tilat Oy tai Lehto Korjausrakentaminen Oy on toiminut sopimuskumppaninanne ja teillä on saatavia tai muita vaatimuksia jollekin mainituista velallisyhtiöistä, teidän tulee ilmoittaa mahdollinen ehdollinen ja enimmäismääräinen saatava sekä yhteystietonne kirjallisesti konkurssihallinnolle, jotta teidät voidaan ottaa huomioon velkojaluettelossa.

Pyydämme huomioimaan myös edellä mainitun pyynnön toimittaa vielä toimittamattomat laskut velallisyhtiöiden kirjanpitoa varten 22.2.2024 mennessä.

 

Ilmoitusten tekeminen ja yhteystietojen toimittaminen

Kirjalliset saatavailmoitukset yhteystietoineen pyydetään toimittamaan velallisyhtiökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen. Tunnetut ja potentiaaliset velkojat saavat jatkossa konkurssihallinnolta tietoa asian konkurssimenettelyn vaiheista.

 

 

Oulussa, 12. päivänä helmikuuta 2024

 

Antti Latola

Lehto Asunnot Oy:n, Lehto Tilat Oy:n ja Lehto Korjausrakentaminen Oy:n konkurssipesien pesänhoitaja