Olemme erikoistuneet rakentamisjuridiikkaan.

Palvelut

Norran palvelut kattavat kaikki keskeiset liikejuridiikan osa-alueet, myös kansainvälisesti.

Olemme asiakkaidemme liiketoiminnan tukena kaikissa tilanteissa.

Kaupalliset sopimukset

Sopimukset ovat olennainen osa yrityksen riskienhallintaa. Ilman tarvittavaa asiantuntemusta laaditut sopimukset tulevat usein yrityksille kalliiksi. Huolellisesti laadituilla sopimuksilla voidaan välttää myöhemmät epäselvyydet ja riidat.  Kun sopimuksen laadinta annetaan alan asiantuntijan tehtäväksi, riskit vähenevät ja resurssit säästyvät liiketoiminnan harjoittamiseen.

Otamme huomioon kaikissa sopimusasioissa kyseiseen sopimukseen liittyvät juridiset seikat sekä asiakkaamme tarpeet ja erityispiirteet. Siten laadimme jokaiseen tilanteeseen asiakkaallemme räätälöidyt sopimukset, jotka turvaavat asiakkaamme menestyksekkään liiketoiminnan harjoittamisen.

Palvelemme asiakkaitamme kaikissa sopimuksiin liittyvissä asioissa. Palveluihimme kuuluvat esimerkiksi sopimusten laatiminen ja tarkastaminen sekä avustaminen sopimusneuvotteluissa.

Ympäristö, infra ja energia

Asiakkainamme on useita näillä toimialoilla toimivia yrityksiä. Olemme olleet mukana useissa cleantech-alan projekteissa, joissa on kehitetty luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähennetty liiketoiminnasta ympäristölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Asiantuntijoillamme on laaja kokemus ympäristö- infra ja energiatoimialojen lainsäädännöstä, menettelytavoista ja sopimuksista.

Tunnemme myös ydinvoimalahankkeisiin liittyvät erityiskysymykset ja olemme avustaneet asiakkaitamme ydinvoimahankkeisiin ja niiden rakentamiseen liittyvissä sopimusasioissa.

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Erimielisyydet on ratkaistava liiketoiminnallisesti järkevällä tavalla. Tämän vuoksi asiantuntijan puoleen tulisi kääntyä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tilanteen arvioimiseksi ja eri toimintavaihtoehtojen selvittämiseksi.

Yleensä osapuolten kannalta taloudellisesti paras ratkaisu on, että riidat selvitetään neuvottelemalla ja sopimalla. Sovintoneuvotteluissa huolehdimme asiakkaamme edusta ja varmistamme sovinnon syntyessä, että kaikki tarvittavat seikat tulevat huomioiduiksi.

Mikäli asiaa ei saada ratkaistuksi neuvotteluteitse, ovat menestymismahdollisuudet myös oikeudenkäynnissä huomattavasti paremmat, kun riitaan on varauduttu hyvissä ajoin. Meillä on kymmenien vuosien kokemus eri oikeudenaloihin ja toimialoihin liittyvistä riita-asioista.   Hoidamme jokaisen oikeudenkäynnin niin, että asiakkaamme etu toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla.

Olemme toimineet myös välimiehinä yritysten välisissä riita-asioissa.

Teknologia, tietosuoja ja immateriaalioikeudet

Aineettoman omaisuuden suojaaminen ja hyödyntäminen kasvattaa yrityksen arvoa ja samalla pysyt askeleen edellä kilpailijoitasi.  Meillä on kokemusta aineettoman omaisuuden siirtoon, suojaamiseen ja niiden taloudelliseen hyödyntämiseen liittyvissä asioissa. Olemme myös avustaneet IT-alan yrityksiä avainhenkilöiden sitouttamisessa sekä yrityskauppoihin ja -järjestelyihin liittyvissä toimeksiannoissa.

Kuten tunnettua, data on uusi öljy. Öljyä tai ei, yrityksen on hallittava henkilötietojen hyödyntämistä koskevat muutokset säädösympäristössä. Toimiessamme asiakkaidemme kanssa tavoitteemme on taata tiedon käytettävyys liiketoiminnan tarpeisiin myös tietosuojanäkökulmat huomioiden.

Pääomasijoitukset ja rahoitus

Rahoitus- ja pääomamarkkinoiden kehittyminen ja kansainvälistyminen tarjoavat vaihtoehtoja yritysten kasvun ja yritysjärjestelyiden rahoittamiseen, tai liiketoiminnan tervehdyttämiseen. Rahoitusjärjestelyn onnistunut toteuttaminen vaatii pääomasijoittajien ja rahoituslaitosten asettamien edellytysten ja toimintatapojen tuntemista ja paneutumista keskeisiin kysymyksiin.

Meillä on monipuolinen kokemus rahoitusjuridiikan eri osa-alueista, rahoitusprojektien hallinnasta ja transaktioiden valmistelusta sekä jälkihoidosta.

Olemme toimineet rahoittajien, pääomasijoittajien ja yritysten neuvonantajana erilaisissa rahoitusjärjestelyissä.

Yritysjärjestelyt ja yrityskaupat

Yrityskaupat ja -järjestelyt ovat usein laajoja ja oikeudellisesti vaativia toimenpiteitä. Niihin liittyy useita erilaisia oikeudellisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi verotukseen, sopimus- ja yhtiöoikeuteen, immateriaalioikeuksiin sekä työoikeuteen liittyviä asioita. Niiden läpivieminen edellyttää tarkkaa suunnittelua sekä laajaa oikeudellista osaamista. Usein niissä on kyse merkittävistä varallisuuseristä ja mahdollisesti myös yrittäjän koko elämäntyöstä.

Olemme avustaneet sekä kotimaisia että ulkomaisia päämiehiä yrityskaupoissa ja -järjestelyissä eri toimialoilla.

Yhtiöoikeus ja corporate advisory

Johdon neuvonantajalta vaaditaan juridiikan lisäksi liiketalouden osaamista liiketoimintaan liittyvien riskin hallitsemiseksi. Liiketoiminnan sääntelyn lisääntyminen asettaa kasvavia vaatimuksia yritysjohdon asiantuntemukselle.

Yhtiön hallinnon asianmukainen järjestäminen luo edellytykset kestävän ja kannattavan liiketoiminnan harjoittamiselle. Norran asianajajat ja lakimiehet toimivat muun muassa yhtiökokousten puheenjohtajina ja hallitusten neuvonantajina. Laajan oikeudellisen ja liiketoiminnan kokemuksen myötä voimme tarjota yhtiöoikeudellisia palveluja asiakkaamme liiketoiminnalliset näkökohdat huomioiden.

Palvelemme asiakkaitamme kaikissa yhtiöoikeudellisissa asioissa yhtiömuodosta riippumatta. Palveluihimme kuuluvat muun muassa yhtiöoikeudellisten asiakirjojen laatiminen ja yrityksen johdon sekä osakkeenomistajien neuvonta kaikissa yhtiöoikeudellisissa asioissa.

Kiinteistöt ja rakentaminen

Palvelemme asiakkaitamme kaikissa kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvissä asioissa. Asiakkainamme on useita rakennusliikkeitä ja rakennusalan urakoitsijoita, yksityisen ja julkisen sektorin rakennuttajia, kiinteistönomistajia, suunnittelijoita sekä muita kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita. Asiakkainamme on myös erilaisia teollisuuden ja laitosrakentamisen toimijoita.

Olemme osallistuneet useiden merkittävien rakennushankkeiden toteuttamiseen avustamalla niihin liittyvien sopimuskokonaisuuksien suunnittelussa ja laatimisessa sekä muissa juridisissa kysymyksissä. Lisäksi meillä on kokemusta esimerkiksi laitosprojektien toteuttamiseen liittyvistä sopimuksista sekä Suomessa että ulkomailla.

Tunnemme rakentamista koskevien riita-asioiden erityispiirteet ja osaamme neuvoa asiakasta riskienhallinnassa, kuten dokumentaation laatimisessa sekä teknisten selvitysten hankkimisessa niin, että asiakkaalla on hyvä neuvotteluasema myös mahdollisessa erimielisyystilanteessa.

Meillä on kymmenien vuosien kokemus rakentamiseen ja muihin projekteihin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemisesta sekä neuvottelu- että oikeusteitse. Olemme toimineet myös välimiehinä rakentamiseen ja muihin projekteihin liittyvissä välimiesmenettelyissä. Kokemuksemme myötä osaamme arvioida oikeudenkäyntiin liittyviä riskejä ja auttaa asiakasta erimielisyyksiin liittyvien päätösten tekemisessä.

Lisäksi meillä on kokemusta kiinteistöjärjestelyihin, kiinteistökauppoihin, kiinteistökehityshankkeisiin, maankäyttöön ja kaavoitukseen, rakentamisen viranomaisprosesseihin sekä vuokrasopimuksiin liittyvistä asioista. Avustamme asiakkaitamme myös rakentamiseen liittyvissä julkisissa hankinnoissa.

Työoikeus

Työnantaja tarvitsee työsuhteita koskevien muutostilanteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen kokeneen keskustelukumppanin. Kun muutosten toteuttaminen suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti, voidaan merkittävällä tavalla vähentää niihin liittyviä riskejä ja asioiden riitautumista. Esimerkiksi yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen ja läpivieminen on yritykselle usein vaikea prosessi. Olemme toimineet työnantajien tukena lukuisissa yhteistoimintamenettelyissä ja muissa työvoiman vähentämistilanteissa.

Neuvomme yrityksiä ja julkisen sektorin yhteisöjä muutostilanteiden lisäksi kaikissa muissa työoikeudellisissa asioissa. Pitkäaikaisten asiakassuhteiden myötä eri toimialat ja niiden erityispiirteet mukaan lukien työehtosopimusmääräykset ovat meille tuttuja.

Avustamme työnantajia työ- ja virkasuhteita koskevissa erimielisyysneuvotteluissa sekä oikeudenkäynneissä yleisissä tuomioistuimissa ja hallintoprosesseissa. Hoidamme myös työturvallisuuteen liittyviä rikosasioita.

Yritysten tervehdyttäminen, saneeraukset ja konkurssit

Liiketoiminnan tervehdyttäminen edellyttää juridiikan lisäksi liiketaloudellista osaamista ja rahoitusjärjestelmän pelisääntöjen tuntemusta. Toteutuskelpoisilla toimenpiteillä liiketoiminta saadaan taas kannattavaksi. Onnistumisen edellytyksenä on luottamussuhteen synnyttäminen velkojiin ja mahdollisiin uusiin rahoittajiin.

Selviytymissuunnitelma sisältää liiketoiminnan analysoinnin ja korjaavien toimenpiteiden toteutuksen. Tämän lisäksi velkoja joudutaan järjestelemään. Rahoitusrakenteen lisäksi selvitettäviä osa-alueita ovat tuotantoprosessi, tuotevalikoima, liiketoiminta-alueet, johtamisjärjestelmä ja markkinointi.

Tervehdyttäminen voidaan toteuttaa neuvottelemalla päävelkojen kanssa tai vaihtoehtoisesti yrityssaneerausmenettelyssä, johon kaikki velkojat osallistuvat.

Jos liiketoimintaa ei voida enää tervehdyttää, vielä konkurssissakin on mahdollista minimoida velkojien ja yrittäjän vahinkoja. Konkurssin pitkittäminen kasvattaa velkojien tappioita ja voi aiheuttaa toimijoille korvausvastuun. Kokenut pesänhoitaja selvittää tarkoituksenmukaisimman realisointitavan. Esimerkiksi keskeneräisten projektien loppuun saattaminen kerryttää varoja konkurssipesään. Vaihtoehtoisesti liiketoiminta on myytävissä toimivana kokonaisuutena, jolloin työpaikkoja voidaan säilyttää.

Olemme toimineet vuodesta 1990-luvulta alkaen konkursseissa pesänhoitajina ja saneerausmenettelyissä selvittäjinä, sekä hoitaneet yritysten vapaaehtoiseen tervehdyttämiseen liittyviä toimeksiantoja.

Julkiset toimijat ja julkiset hankinnat

Avustamme yrityksiä ja hankintayksikköjä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Meillä on kokemusta hankintamenettelyjen suunnittelusta, toteuttamisesta ja hankintasopimusten laatimisesta sekä julkisiin hankintoihin liittyvistä markkinaoikeusprosesseista muun muassa rakentamiseen liittyvissä asioissa.

Tunnemme erityisesti terveys-, sosiaali- ja koulutusalan liittyvän lainsäädännön, käytännöt sekä menettelytavat ja osaamme ottaa huomioon niiden tuomat erityispiirteet. Olemme olleet mukana PPP- ja elinkaarihankkeiden toteuttamisessa muun muassa sosiaali-, terveys- sekä koulutusalalla.

Meillä on runsaasti kokemusta julkisten toimijoiden sekä niiden omistamien osakeyhtiöiden avustamisesta.   Toimialakohtaiseen erityisosaamiseemme kuuluvat julkiseen hallintoon liittyvät järjestelyt, yhtiöoikeudelliset asiat, sopimukset sekä oikeudenkäynnit. Lisäksi palvelemme julkisia toimijoita ja niiden omistamia yhtiöitä esimerkiksi työoikeudellisissa asioissa.